TỔNG KẾT TẤT CẢ CÂU GIAO TIẾP SIÊU NGẮN HỌC MỘT LẦN DÙNG CẢ ĐỜI

Thứ năm - 07/11/2019 21:57

101 CÂU GIAO TIẾP SIÊU NGẮN HỌC MỘT LẦN DÙNG CẢ ĐỜI (P2)

🍀Tìm hiểu ngay tại Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu: http://daotaochungchi.vn/

🤣 Glad to hear it. /glæd tuː hɪər ɪt./ Rất vui khi nghe vậy.
🤣 Sorry to hear that. /ˈsɒri tuː hɪə ðæt./ Rất tiếc khi nghe tin.
🤣 I'm tired. /aɪm ˈtaɪəd./ Tôi mệt quá.
🤣 I'm exhausted. /aɪm ɪgˈzɔːstɪd./ Tôi kiệt sức rồi.
🤣 I'm hungry. /aɪm ˈhʌŋgri./ Tôi đói quá.
🤣 I'm thirsty. /aɪm ˈθɜːsti./ Tôi khát nước.
🤣 I'm bored. /aɪm bɔːd./ Tôi thấy chán.
🤣 I'm worried. /aɪm ˈwʌrid./ Tôi lo lắng quá.
🤣 I'm in a good mood. /aɪm ɪn ə gʊd muːd./ Tôi đang vui.
🤣 I'm in a bad mood. /aɪm ɪn ə bæd muːd./ Tâm trạng tôi không tốt.
🤣 I can't be bothered. /aɪ kɑːnt biː ˈbɒðəd./ Tôi quá lười để làm việc đó.
🤣 You're welcome. /jʊə ˈwɛlkəm./ Không có gì.
🤣 Long time no see. /lɒŋ taɪm nəʊ siː./ Lâu rồi không gặp.
🤣 All the best. /ɔːl ðə bɛst./ Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhé.
🤣 See you soon! /siː juː suːn!/ Gặp bạn sau nhé!
🤣 That's true. /ðæts truː./ Đúng là vậy.
🤣 What do you think? /wɒt duː juː θɪŋk?/ Bạn nghĩ sao?
🤣 I agree. /aɪ əˈgriː./ Tôi đồng ý.
🤣 I disagree. /aɪ ˌdɪsəˈgriː./ Tôi không đồng ý.
🤣 That's wrong. /ðæts rɒŋ./ Sai rồi.
🤣 I think so. /aɪ θɪŋk səʊ./ Tôi cũng nghĩ vậy.
🤣 I don't think so. /aɪ dəʊnt θɪŋk səʊ./ Tôi không nghĩ vậy.
🤣 I hope so. /aɪ həʊp səʊ./ Tôi hy vọng vậy.
🤣 I hope not. /aɪ həʊp nɒt./ Tôi không mong vậy.
🤣 You're right. /jʊə raɪt./ Bạn đúng rồi.
🤣 You're wrong. /jʊə rɒŋ./ Bạn sai rồi.
🤣 I don't mind. /aɪ dəʊnt maɪnd./ Tôi không phiền đâu.
🤣 It's up to you. /ɪts ʌp tuː juː./ Tùy bạn thôi.
🤣 That depends. /ðæt dɪˈpɛndz./ Cũng còn tùy.
🤣 Don't forget. /dəʊnt fəˈgɛt./ Đừng quên nhé.
🤣 Pardon? /ˈpɑːdn?/ Gì cơ ạ?
🤣 After you. /ˈɑːftə juː./ Bạn đi trước đi.
🤣 Calm down. /kɑːm daʊn./ Bình tĩnh lại nào.
🤣 Help yourself. /hɛlp jɔːˈsɛlf./ Bạn cứ tự nhiên nhé.
🤣 That's interesting. /ðæts ˈɪntrɪstɪŋ./ Thú vị thật đấy.
🤣 Go ahead. /gəʊ əˈhɛd./ Tự nhiên đi.
🤣 I guess so. /aɪ gɛs səʊ./ Tôi đoán là vậy.
🤣 Got a minute? /gɒt ə ˈmɪnɪt?/ Bạn có rảnh chút không?
🤣 I got it. /aɪ gɒt ɪt./ Tôi biết rồi.
🤣 Go for it. /gəʊ fɔːr ɪt./ Cứ thử đi.
🤣 How cute! /haʊ kjuːt!/ Dễ thương quá!
🤣 Take it easy. /teɪk ɪt ˈiːzi./ Cứ từ từ thôi.
🤣 Good for you. /gʊd fɔː juː./ Tốt cho bạn.
🤣 What nonsense! /wɒt ˈnɒnsəns!/ Thật ngớ ngẩn!
🤣 Cheer up! /ʧɪər ʌp!/ Vui lên đi nào!
🤣 Get well soon. /gɛt wɛl suːn./ Nhanh khỏe nhé.
🤣 Right on! /raɪt ɒn!/ Chuẩn luôn!
🤣 I did it! /aɪ dɪd ɪt!/ Tôi thành công rồi!
🤣 About when? /əˈbaʊt wɛn?/ Khoảng bao giờ vậy?
🤣 Stop joking! /stɒp ˈʤəʊkɪŋ!/ Đừng đùa nữa!
🤣 Don't go yet. /dəʊnt gəʊ jɛt./ Đừng đi vội.
🤣 No way! /nəʊ weɪ!/ Không thể nào!
🤣 Speak up! /spiːk ʌp!/ Nói lớn lên đi!
🤣 Don't mess up. /dəʊnt mɛs ʌp./ Đừng làm rối tung lên.
🤣 Be good. /biː gʊd./ Ngoan nào.
🤣 Keep in touch. /kiːp ɪn tʌʧ./ Giữ liên lạc nhé.
🤣 Enjoy your meal. /ɪnˈʤɔɪ jɔː miːl./ Chúc bạn ngon miệng.
🤣 Good job! /gʊd ʤɒb!/ Làm tốt lắm.
🤣 Say cheese! /seɪ ʧiːz!/ Cười lên nào!
🤣 Mind your steps. /maɪnd jɔː stɛps./ Đi cẩn thận nhé.
🤣 Don't mention it. /dəʊnt ˈmɛnʃən ɪt./ Không có chi.
🤣 That's a pity. /ðæts ə ˈpɪti./ Tội nghiệp bạn thật.
🤣 It's my treat. /ɪts maɪ triːt./ Để tôi trả cho.
🤣 Mark my words. /mɑːk maɪ wɜːdz./ Hãy nhớ lời tôi đấy.
🤣 Not likely! /nɒt ˈlaɪkli!/ Khó có thể xảy ra.
🤣 Nothing much. /ˈnʌθɪŋ mʌʧ./ Không có gì mới cả.
🤣 Just for fun! /ʤʌst fɔː fʌn!/ Cho vui thôi mà!
🤣 Try your best! /traɪ jɔː bɛst!/ Cố gắng lên nào!
🤣 Let's grab a bite. /lɛts græb ə baɪt./ Đi ăn gì đi.
🤣 What a relief! /wɒt ə rɪˈliːf!/ Thật là nhẹ nhõm!
🤣 That's a lie. /ðæts ə laɪ./ Xạo quá đi.
🤣 Explain it to me. /ɪksˈpleɪn ɪt tuː miː./ Giải thich việc đó cho tôi đi.
🤣 Welcome back! /ˈwɛlkəm bæk!/ Chào đón bạn quay trở lại.
🤣 Excuse me. /ɪksˈkjuːs miː./ Xin lỗi vì đã làm phiền.
🤣 Sure! /ʃʊə!/ Chắc chắn rồi!

Nguồn: Tổng hợp.

🎁 Trải nghiệm ngay một lớp học vui nhộn, nhưng không kém phần bổ ích và hiệu quả bằng cách đăng ký học thử miễn phí ngay hôm nay thôi:http://daotaochungchi.vn/…! ❤ Hoặc để lại SĐT để được tư vấn tận tình nhé!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây