TỔNG KẾT TẤT CẢ CÂU GIAO TIẾP SIÊU NGẮN HỌC MỘT LẦN DÙNG CẢ ĐỜI

Thứ sáu - 08/11/2019 09:57

101 CÂU GIAO TIẾP SIÊU NGẮN HỌC MỘT LẦN DÙNG CẢ ĐỜI (P2)

?Tìm hiểu ngay tại Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu: http://daotaochungchi.vn/

? Glad to hear it. /glæd tuː hɪər ɪt./ Rất vui khi nghe vậy.
? Sorry to hear that. /ˈsɒri tuː hɪə ðæt./ Rất tiếc khi nghe tin.
? I'm tired. /aɪm ˈtaɪəd./ Tôi mệt quá.
? I'm exhausted. /aɪm ɪgˈzɔːstɪd./ Tôi kiệt sức rồi.
? I'm hungry. /aɪm ˈhʌŋgri./ Tôi đói quá.
? I'm thirsty. /aɪm ˈθɜːsti./ Tôi khát nước.
? I'm bored. /aɪm bɔːd./ Tôi thấy chán.
? I'm worried. /aɪm ˈwʌrid./ Tôi lo lắng quá.
? I'm in a good mood. /aɪm ɪn ə gʊd muːd./ Tôi đang vui.
? I'm in a bad mood. /aɪm ɪn ə bæd muːd./ Tâm trạng tôi không tốt.
? I can't be bothered. /aɪ kɑːnt biː ˈbɒðəd./ Tôi quá lười để làm việc đó.
? You're welcome. /jʊə ˈwɛlkəm./ Không có gì.
? Long time no see. /lɒŋ taɪm nəʊ siː./ Lâu rồi không gặp.
? All the best. /ɔːl ðə bɛst./ Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhé.
? See you soon! /siː juː suːn!/ Gặp bạn sau nhé!
? That's true. /ðæts truː./ Đúng là vậy.
? What do you think? /wɒt duː juː θɪŋk?/ Bạn nghĩ sao?
? I agree. /aɪ əˈgriː./ Tôi đồng ý.
? I disagree. /aɪ ˌdɪsəˈgriː./ Tôi không đồng ý.
? That's wrong. /ðæts rɒŋ./ Sai rồi.
? I think so. /aɪ θɪŋk səʊ./ Tôi cũng nghĩ vậy.
? I don't think so. /aɪ dəʊnt θɪŋk səʊ./ Tôi không nghĩ vậy.
? I hope so. /aɪ həʊp səʊ./ Tôi hy vọng vậy.
? I hope not. /aɪ həʊp nɒt./ Tôi không mong vậy.
? You're right. /jʊə raɪt./ Bạn đúng rồi.
? You're wrong. /jʊə rɒŋ./ Bạn sai rồi.
? I don't mind. /aɪ dəʊnt maɪnd./ Tôi không phiền đâu.
? It's up to you. /ɪts ʌp tuː juː./ Tùy bạn thôi.
? That depends. /ðæt dɪˈpɛndz./ Cũng còn tùy.
? Don't forget. /dəʊnt fəˈgɛt./ Đừng quên nhé.
? Pardon? /ˈpɑːdn?/ Gì cơ ạ?
? After you. /ˈɑːftə juː./ Bạn đi trước đi.
? Calm down. /kɑːm daʊn./ Bình tĩnh lại nào.
? Help yourself. /hɛlp jɔːˈsɛlf./ Bạn cứ tự nhiên nhé.
? That's interesting. /ðæts ˈɪntrɪstɪŋ./ Thú vị thật đấy.
? Go ahead. /gəʊ əˈhɛd./ Tự nhiên đi.
? I guess so. /aɪ gɛs səʊ./ Tôi đoán là vậy.
? Got a minute? /gɒt ə ˈmɪnɪt?/ Bạn có rảnh chút không?
? I got it. /aɪ gɒt ɪt./ Tôi biết rồi.
? Go for it. /gəʊ fɔːr ɪt./ Cứ thử đi.
? How cute! /haʊ kjuːt!/ Dễ thương quá!
? Take it easy. /teɪk ɪt ˈiːzi./ Cứ từ từ thôi.
? Good for you. /gʊd fɔː juː./ Tốt cho bạn.
? What nonsense! /wɒt ˈnɒnsəns!/ Thật ngớ ngẩn!
? Cheer up! /ʧɪər ʌp!/ Vui lên đi nào!
? Get well soon. /gɛt wɛl suːn./ Nhanh khỏe nhé.
? Right on! /raɪt ɒn!/ Chuẩn luôn!
? I did it! /aɪ dɪd ɪt!/ Tôi thành công rồi!
? About when? /əˈbaʊt wɛn?/ Khoảng bao giờ vậy?
? Stop joking! /stɒp ˈʤəʊkɪŋ!/ Đừng đùa nữa!
? Don't go yet. /dəʊnt gəʊ jɛt./ Đừng đi vội.
? No way! /nəʊ weɪ!/ Không thể nào!
? Speak up! /spiːk ʌp!/ Nói lớn lên đi!
? Don't mess up. /dəʊnt mɛs ʌp./ Đừng làm rối tung lên.
? Be good. /biː gʊd./ Ngoan nào.
? Keep in touch. /kiːp ɪn tʌʧ./ Giữ liên lạc nhé.
? Enjoy your meal. /ɪnˈʤɔɪ jɔː miːl./ Chúc bạn ngon miệng.
? Good job! /gʊd ʤɒb!/ Làm tốt lắm.
? Say cheese! /seɪ ʧiːz!/ Cười lên nào!
? Mind your steps. /maɪnd jɔː stɛps./ Đi cẩn thận nhé.
? Don't mention it. /dəʊnt ˈmɛnʃən ɪt./ Không có chi.
? That's a pity. /ðæts ə ˈpɪti./ Tội nghiệp bạn thật.
? It's my treat. /ɪts maɪ triːt./ Để tôi trả cho.
? Mark my words. /mɑːk maɪ wɜːdz./ Hãy nhớ lời tôi đấy.
? Not likely! /nɒt ˈlaɪkli!/ Khó có thể xảy ra.
? Nothing much. /ˈnʌθɪŋ mʌʧ./ Không có gì mới cả.
? Just for fun! /ʤʌst fɔː fʌn!/ Cho vui thôi mà!
? Try your best! /traɪ jɔː bɛst!/ Cố gắng lên nào!
? Let's grab a bite. /lɛts græb ə baɪt./ Đi ăn gì đi.
? What a relief! /wɒt ə rɪˈliːf!/ Thật là nhẹ nhõm!
? That's a lie. /ðæts ə laɪ./ Xạo quá đi.
? Explain it to me. /ɪksˈpleɪn ɪt tuː miː./ Giải thich việc đó cho tôi đi.
? Welcome back! /ˈwɛlkəm bæk!/ Chào đón bạn quay trở lại.
? Excuse me. /ɪksˈkjuːs miː./ Xin lỗi vì đã làm phiền.
? Sure! /ʃʊə!/ Chắc chắn rồi!

Nguồn: Tổng hợp.

? Trải nghiệm ngay một lớp học vui nhộn, nhưng không kém phần bổ ích và hiệu quả bằng cách đăng ký học thử miễn phí ngay hôm nay thôi:http://daotaochungchi.vn/…! ❤ Hoặc để lại SĐT để được tư vấn tận tình nhé!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây