QUY TẮC TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH

Thứ ba - 17/12/2019 21:17
QUY TẮC TRỌNG ÂM TRONG TIẾNG ANH

?Tìm hiểu ngay tại Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu:

✔️ Quy tắc số 1:
Đối với hầu hết các tính từ và danh từ có hai âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất.
- table /ˈteɪbl/ cái bàn
- apple /ˈæpl/ quả táo
- woman /ˈwʊmən/ người phụ nữ
- chicken /ˈʧɪkɪn/ con gà
- pretty /ˈprɪti/ dễ thương
- happy /ˈhæpi/ hạnh phúc
- narrow /ˈnærəʊ/ chặt hẹp
- angry /ˈæŋgri/ tức giận
Sau đây là một số trường hợp ngoại lệ mà các em nên học thuộc lòng:
- advice /ədˈvaɪs/ lời khuyên
- machine /məˈʃiːn/ máy móc
- mistake /mɪsˈteɪk/ lỗi lầm
- hotel /həʊˈtɛl/ khách sạn
✔️ Quy tắc số 2:
Đối với hầu hết các động từ có hai âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.
- prevent /prɪˈvɛnt/ ngăn chặn
- begin /bɪˈgɪn/ bắt đầu
- complain /kəmˈpleɪn/ phàn nàn
- attend /əˈtɛnd/ tham dự
- survive /səˈvaɪv/ tồn tại
Đây là một số ngoại lệ:
- answer /ˈɑːnsə/ trả lời
- enter /ˈɛntə/ tiến vào
- happen /ˈhæpən/ xảy ra
- offer /ˈɒfə/ đề nghị
- open /ˈəʊpən/ mở ra
- visit /ˈvɪzɪt/ thăm thú
✔️ Quy tắc số 3:
Đối với các từ có hai âm tiết bắt đầu bằng "-A", trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.
- alone /əˈləʊn/ cô đơn
- amazed /əˈmeɪzd/ làm cho ngạc nhiên
- above /əˈbʌv/ ở trên
- again /əˈgɛn/ lần nữa
- alike /əˈlaɪk/ giống, tương tự
✔️ Quy tắc số 4:
Đối với đa số các từ kết thúc bằng "-IC", "-TION", "-SION", "-CIAN", trọng âm rơi vào âm thứ hai từ cuối lên.
Nói cách khác, trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước "-IC", "-TION", "-SION", "-CIAN".
- scientific /ˌsaɪənˈtɪfɪk/ thuộc về khoa học
- terrific /təˈrɪfɪk/ khủng khiếp
- education /ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən/ nền giáo dục
- information /ˌɪnfəˈmeɪʃən/ thông tin
- decision /dɪˈsɪʒən/ quyết định
- occasion /əˈkeɪʒən/ dịp, cơ hội
- politician /ˌpɒlɪˈtɪʃən/ nhà chính trị
- magician /məˈʤɪʃən/ nhà ảo thuật
Sau đây là một số trường hợp ngoại lệ:
- television /ˈtɛlɪˌvɪʒən/ ti vi
- politics /ˈpɒlɪtɪks/ khôn ngoan
✔️ Quy tắc số 5:
Đối với hầu hết các từ kết thúc bằng “-CY,” “-TY,” “-PHY,” “GY” and “-AL”,
Nói một cách dễ hiểu, các em có thể đếm âm tiết từ cuối lên và đánh trọng âm vào âm tiết thứ ba từ cuối lên.
- emergency /ɪˈmɜːʤənsi/ tình huống khẩn cấp
- democracy /dɪˈmɒkrəsi/ hoạt động
- activity /ækˈtɪvɪti/ nền dân chủ
- liability /ˌlaɪəˈbɪlɪti/ trách nhiệm pháp lý
- geography /ʤɪˈɒgrəfi/ địa lý
- photography /fəˈtɒgrəfi/ nghệ thuật nhiếp ảnh
- technology /tɛkˈnɒləʤi/ công nghệ
- psychology /saɪˈkɒləʤi/
- traditional /trəˈdɪʃənl/ theo truyền thống
- political /pəˈlɪtɪkəl/ thuộc về chính trị
Đây là một số trường hợp ngoại lệ:
- accuracy /ˈækjʊrəsi/ sự chính xác
- advocacy /ˈædvəkəsi/ sự bào chữa
✔️ Quy tắc số 6:
Đối với hầu hết các từ kết thúc bằng "-EE", "-OO" and "-ESE", trọng âm rơi vào âm tiết cuối.
- oversee /ˌəʊvəˈsiː/ giám thị
- employee /ˌɛmplɔɪˈiː/ người làm công
- shampoo /ʃæmˈpuː/ dầu gội
- bamboo /bæmˈbuː/ cây tre
- Vietnamese /ˌvjɛtnəˈmiːz/ người Việt Nam
- Japanese /ˌʤæpəˈniːz/ người Nhật Bản
Đây là một số trường hợp ngoại lệ:
- coffee /ˈkɒfi/ cà phê
- committee /kəˈmɪti/ ủy ban

Nguồn tin: st

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây