CÁC CÂU TRANH LUẬN KINH ĐIỂN TRONG TIẾNG ANH

Thứ năm - 05/12/2019 16:19
CÁC CÂU TRANH LUẬN KINH ĐIỂN TRONG TIẾNG ANH

?Tìm hiểu ngay tại Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu: 

? - Hỏi về ý kiến của người khác
? Could you tel me...?
/kʊd juː tɛl miː...?/
Bạn có thể nói cho tôi...?

? What do you thikn about...?
/wɒt duː juː θɪŋk əˈbaʊt...?/
Bạn nghĩ gì về...?

? What's your opinion about...?
/wɒts jɔːr əˈpɪnjən əˈbaʊt...?/
Ý kiến của bạn như thế nào về...?

? How do you feel about...?
/haʊ duː jɔː fiːl əˈbaʊt...?/
Bạn cảm thấy như thế nào về...?

? May I ask you...?
/meɪ aɪ ɑːsk ju:...?/
Liệu tôi có thể hỏi bạn về...?

? Asking for an explanation
/ˈɑːskɪŋ fɔːr ən ˌɛkspləˈneɪʃən/
Yêu cầu người khác giải thích

? Could you explain to me...?
/kʊd juː ɪksˈpleɪn tuː miː...?/
Bạn có thể giải thích cho tôi...?

? Are you saying that...?
/ɑː juː ˈseɪɪŋ ðæt...?/
Có phải bạn đang nói rằng...?

? What do you mean by that?
/wɒt duː juː miːn baɪ ðæt?/
Bạn có ý gì vậy?

? Excuse me, did you say that...
/ɪksˈkjuːs miː, dɪd juː seɪ ðæt.../
Xin lỗi, có phải bạn đã nói rằng...

? - Đưa ra ý kiến của bản thân
? I totally agree with you.
/aɪ ˈtəʊtli əˈgriː wɪð juː./
Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn.

? Unfortunately, I see it differently.
/ʌnˈfɔːʧnɪtli, aɪ siː ɪt ˈdɪfrəntli./
Thật không may là tôi lại có cách nghĩ khác.

? In my opinion...
/ɪn maɪ əˈpɪnjən.../
Theo ý tôi là

? As far as I can see...
/æz fɑːr æz aɪ kæn si:.../
Theo như tôi thấy...

? It seems to me that...
/ɪt siːmz tuː miː ðæt.../
Đối với tôi thì...

? Well, I'd say...
/wɛl, aɪd seɪ.../
Chà, tôi muốn nói....

? If you want my opinion...
/ɪf juː wɒnt maɪ əˈpɪnjən.../
Nếu bạn muốn ý kiến của tôi...

? To start with, I 'd like to point out...
/tuː stɑːt wɪð, aɪ d laɪk tuː pɔɪnt aʊt.../
Để bắt đầu, tôi muốn chỉ ra rằng...

? There can be no doubt that...
/ðeə kæn biː nəʊ daʊt ðæt.../
Hiển nhiên là...

? It's a fact that...
/ɪts fækt ðæt.../
Thực tế là...

? Nobody will deny that...
/ˈnəʊbədi wɪl dɪˈnaɪ ðæt.../
Không ai có thể phủ định rằng...

? Let me put it another way...
/lɛt miː pʊt ɪt əˈnʌðə weɪ.../
Hãy để tôi giải thích theo cách khác...

? Let's get this clear...
/lɛts gɛt ðɪs klɪə.../
Hãy làm rõ vấn đề này...

? The point I'm trying to make is....
/ðə pɔɪnt aɪm ˈtraɪɪŋ tuː meɪk ɪz..../
Quan điểm tôi muốn thể hiện là...

? Personally, I think...
/ˈpɜːsnəli, aɪ θɪŋk.../
Theo quan điểm cá nhân, tôi nghĩ...

? I'm absolutely convinced that....
/aɪm ˈæbsəluːtli kənˈvɪnst ðæt..../
Tôi hoàn toàn bị thuyết phục rằng....

? My point of view is that...
/maɪ pɔɪnt ɒv vjuː ɪz ðæt.../
Quan điểm của tôi là....

? What I actually meant was...
/wɒt aɪ ˈækʧʊəli mɛnt wɒz.../
Điều tôi thực sự muốn nói là...

? The way I look at it is this....
/ðə weɪ aɪ lʊk æt ɪt ɪz ðɪs..../
Cách mà tôi nhìn nhận quan điểm này là...

? What I mean is...
/wɒt aɪ miːn ɪz.../
Điều tôi muốn nói là....

? The reason for this is...
/ðə ˈriːzn fɔː ðɪs ɪz.../
Lý do chố vấn đề này là...

? The main problem is...
/ðə meɪn ˈprɒbləm ɪz.../
Vấn đề chính là...

? Just let me explain...
/ʤʌst lɛt miː ɪksˈpleɪn.../
Hãy để tôi giải thích...

? Well, the reason is...
/wɛl, ðə ˈriːzn ɪz.../
Lý do là...

? Well, the thing is....
/wɛl, ðə θɪŋ ɪz..../
Vấn đề là

? Above all, we must keep in mind that...
/əˈbʌv ɔːl, wiː mʌst kiːp ɪn maɪnd ðæt.../
Trên tất cả, hãy ghi nhớ rằng....

? On the other hand...
/ɒn ði ˈʌðə hænd.../
Mặt khác...

? It would be a mistake to think that...
/ɪt wʊd biː ə mɪsˈteɪk tuː θɪŋk ðæt.../
Thật là sai lầm nếu nghĩ rằng...

? There are different views of...
/ðeər ɑː ˈdɪfrənt vjuːz ɒv.../
Có nhiều cách nhìn khác nhau về...

? I take a different view of...
/aɪ teɪk ə ˈdɪfrənt vjuː æt.../
Tôi có quan điểm khác về...

Nguồn tin: st

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây