TẤT TẬT TÊN CÁC LOÀI VẬT BIẾT BƠI

? Tìm hiểu ngay tại Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp toàn diện cho người bắt đầu: https://daotaochungchi.vn/

? crab /kræb/ cua
? seal /siːl/ hải cẩu
? octopus /ˈɒktəpəs/ bạch tuộc
? shark /ʃɑːk/ cá mập
? seahorse /ˈsiːhɔːs/ cá ngựa
? walrus /ˈwɔːlrəs/ voi biển
? starfish /ˈstɑːfɪʃ/ sao biển
? whale /weɪl/ cá voi
? penguin /ˈpɛŋgwɪn/ chim cánh cụt
? jellyfish /ˈʤɛlɪfɪʃ/ sứa biển
? squid /skwɪd/ con mực
? lobster /ˈlɒbstə/ tôm hùm
? shrimp /ʃrɪmp/ tôm
? oyster /ˈɔɪstə/ con hàu
? clam /klæmz/ con nghêu
? mussel /ˈmʌsl/ con trai
? oyster /ˈɔɪstə/ con hàu
? scallop /ˈskɒləp/ sò điệp
? sentinel crab /ˈsɛntɪnl kræb/ con ghẹ
? dolphin /ˈdɒlfɪn/ cá heo
? sea snail /siː/ /sneɪl/ ốc biển
? sea urchin /siː/ /ˈɜːʧɪn/ nhím biển
? sea turtle /siː/ /ˈtɜːtl/ rùa biển
? sea lion /siː/ /ˈlaɪən/ sư tử biển
? coral /ˈkɒrəl/ san hô
? seaweed /ˈsiːwiːd/ rong biển
? plankton /ˈplæŋktɒn/ sinh vật phù du
? fish /fɪʃ/ cá
? clownfish /ˈklaʊnfɪʃ/ cá hề
? common carp /ˈkɒmən kɑːp/ cá chép
? goldfish /ˈgəʊldfɪʃ/ cá vàng
? salmon /ˈsæmən/ cá hồi
? crocodile /ˈkrɒkədaɪl/ cá sấu
? anchovy /ˈænʧəvi/ cá cơm biển
? sperm whale /spɜːm weɪl/ cá nhà táng
? catfish /ˈkætˌfɪʃ/ cá trê
? eel /iːl/ lươn
? flounder /ˈflaʊndə/ cá bơn
? goby /ˈɡəʊbi/ cá bống
? herring /ˈhɛrɪŋ/ cá trích
? mackerel /ˈmækrəl/ cá thu
? pomfret /ˈpɒmfrɪt/ cá chim
? pufferfish /ˈpʌfəfɪʃ/ cá nóc
? suckermouth catfish /ˈsʌkəmaʊθ ˈkatfɪʃ/ cá dọn bể
? red tilapia /rɛd tɪˈleɪpɪə/ cá diêu hồng
? sardine /sɑːˈdiːn/ cá mòi
? snakehead fish /ˈsneɪkhɛd fɪʃ/ cá quả
? swordfish /ˈsɔːdfɪʃ/ cá kiếm
? stingray /ˈstɪŋreɪ/ cá đuối
? tuna /ˈtjuːnə/ cá ngừ
? anabas /ˈanəbəs/ cá rô
? flowerhorn /ˈflaʊəhɔːn/ cá la hán
? angelfish /ˈeɪndʒ(ə)lfɪʃ/ cá thiên thần
? alligator /ˈælɪgeɪtə/ cá sấu Mỹ
? sea snake /siː sneɪk/ rắn biển
? frog /frɒg/ ếch
? salamander /ˈsæləˌmændə/ kỳ giông
? hippopotamus /ˌhɪpəˈpɒtəməs/ hà mã

  Thông tin chi tiết
Tên file:
TẤT TẬT TÊN CÁC LOÀI VẬT BIẾT BƠI
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Anh Văn
Gửi lên:
12/11/2019 08:17
Cập nhật:
12/11/2019 08:17
Người gửi:
leminhduan
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
N/A
Xem:
212
Tải về:
0
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây