NHỮNG CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH DỐT ĐẾN MẤY CŨNG PHẢI BIẾT

NHỮNG CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH DỐT ĐẾN MẤY CŨNG PHẢI BIẾT

🍓 How are you?
/haʊ ɑː juː?/
Bạn có khỏe không?

🍓 Good. How are you?
/gʊd. haʊ ɑː juː?/
Tôi khỏe. Bạn khỏe không?

🍓 Not so good
/nɒt səʊ gʊd/
Không ổn lắm.

🍓 No problem
/nəʊ ˈprɒbləm/
Không vấn đề gì

🍓 Not long ago
/nɒt lɒŋ əˈgəʊ/
Cách đây không lâu

🍓 Out of order
/aʊt ɒv ˈɔːdə/
Hư, hỏng

🍓 Out of luck
/aʊt ɒv lʌk/
Không may

🍓 Out of the question
/aʊt ɒv ðə ˈkwɛsʧən/
Không thể nào

🍓 Out of the blue
/aʊt ɒv ðə bluː/
Bất ngờ, bất thình lình

🍓 Out of touch
/aʊt ɒv tʌʧ/
Không còn liên lạc

🍓 One way or another.
/wʌn weɪ ɔːr əˈnʌðə/
Không bằng cách này thì bằng cách khác

🍓 One thing leads to another
/wʌn θɪŋ liːdz tuː əˈnʌðə/
Hết chuyện này đến chuyện khác

🍓 Piece of cake
/piːs ɒv keɪk/
Dễ ợt

🍓 Poor thing
/pʊə θɪŋ/
Thật tội nghiệp

🍓 Last but not least
/lɑːst bʌt nɒt liːst/
Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng

🍓 Little by little
/ˈlɪtl baɪ ˈlɪtl/
Từng chút một

🍓 Let me go
/lɛt miː gəʊ/
Để tôi đi

🍓 Let me be
/lɛt miː biː/
Kệ tôi

🍓 Long time no see
/lɒŋ taɪm nəʊ siː/
Lâu quá không gặp

🍓 Make yourself at home
/meɪk jɔːˈsɛlf æt həʊm/
Cứ tự nhiên như ở nhà

🍓 Make yourself comfortable
/meɪk jɔːˈsɛlf ˈkʌmf(ə)təbl/
Cứ thoải mái nhé

🍓 My pleasure
/maɪ ˈplɛʒə/
Rất hân hạnh

🍓 Make the best use of
/meɪk ðə bɛst juːz ɒv/
Tận dụng tối đa

🍓 Nothing much
/ˈnʌθɪŋ mʌʧ/
Không có gì đâu

🍓 Nothing at all
/ˈnʌθɪŋ æt ɔːl/
Hoàn toàn không có gì cả

🍓 No choice
/nəʊ ʧɔɪs/
Không có sự lựa chọn

🍓 No hard feelings?
/nəʊ hɑːd ˈfiːlɪŋz?/
Không giận chứ?

🍓 Not a chance
/nɒt ə ʧɑːns/
Chẳng có cơ hội nào đâu

🍓 Now or never
/naʊ ɔː ˈnɛvə/
Bây giờ hoặc không bao giờ

🍓 No way out
/nəʊ weɪ aʊt/
Không lối thoát, đường cùng

🍓 No more, no less
/nəʊ mɔː, nəʊ lɛs/
Không hơn, không kém

🍓 No kidding?
/nəʊ ˈkɪdɪŋ?/
Không đùa đấy chứ?

🍓 Never say never
/ˈnɛvə seɪ ˈnɛvə/
Đừng bao giờ nói không bao giờ

🍓 None of your business
/nʌn ɒv jɔː ˈbɪznɪs/
Không phải chuyện của anh

🍓 No way
/nəʊ weɪ/
Còn lâu

🍓 So what?
/səʊ wɒt?/
Vậy thì sao?

🍓 Please stay in touch
/pliːz steɪ ɪn tʌʧ/
Giữ liên lạc nhé

🍓 Step by step
/stɛp baɪ stɛp/
Từng bước một

🍓 Sooner or later
/ˈsuːnər ɔː ˈleɪtə/
Sớm hay muộn

🍓 That's all
ðæts ɔːl/
Có thế thôi, chỉ vậy thôi

🍓 Too good to be true
/tuː gʊd tuː biː truː/
Khó tin quá

🍓 The sooner the better
/ðə ˈsuːnə ðə ˈbɛtə/
Càng sớm càng tốt

🍓 Take it or leave it
/teɪk ɪt ɔː liːv ɪt/
Lấy thì lấy, không lấy thì thôi

🍓 There is no denial that...
/ðeər ɪz nəʊ dɪˈnaɪəl ðæt.../
Không thể chối cãi là...

🍓 From different angles...
/frɒm ˈdɪfrənt ˈæŋglz.../
Từ nhiều khía cạnh khác nhau...

🍓 What's worth mentioning is...
/wɒts wɜːθ ˈmɛnʃənɪŋ ɪz.../
Điều đáng nói là...

🍓 What's dangerous is...
/wɒts ˈdeɪnʤrəs ɪz.../
Điều nguy hiểm là...

🍓 Who knows
/huː nəʊz/
Ai mà biết được

🍓 God knows
/gɒd nəʊz/
Có trời mới biết được

🍓 Way to go
/weɪ tuː gəʊ/
Được lắm

🍓 Why not?
/waɪ nɒt?/
Sao lại không?

🍓 You see
/juː siː/
Anh thấy đó

🍓 Help yourself!
/hɛlp jɔːˈsɛlf!/
Cứ tự nhiên nhé!

🍓 Absolutely!
/ˈæbsəluːtli!/
Chắc chắn rồi!

🍓 What have you been doing?
/wɒt hæv juː biːn ˈdu(ː)ɪŋ?/
Dạo này anh làm gì vậy?

🍓 What's on your mind?
/wɒts ɒn jɔː maɪnd?/
Bạn đang nghĩ gì vậy?

🍓 I was just thinking
/aɪ wɒz ʤʌst ˈθɪŋkɪŋ/
Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi

🍓 How come?
/haʊ kʌm?/
Làm thế nào vậy?

🍓 This is the limit!
/ðɪs ɪz ðə ˈlɪmɪt!/
Đủ rồi đó!

🍓 There is no way to know...
/ðeər ɪz nəʊ weɪ tuː nəʊ.../
Làm sao mà biết được...

🍓 I can't say for sure
/aɪ kɑːnt seɪ fɔː ʃʊə/
Tôi không thể nói chắc được

🍓 Got a minute?
/gɒt ə ˈmɪnɪt?/
Có rảnh không?

🍓 It won't take but a minute
/ɪt wəʊnt teɪk bʌt ə ˈmɪnɪt/
Sẽ không mất nhiều thời gian đâu

🍓 Speak up!
/spiːk ʌp!/
Nói to lên!

🍓 What a relief
/wɒt ə rɪˈliːf/
Thật là nhẹ nhõm

🍓 You're a life saver.
/jʊər ə laɪf ˈseɪvə./
Bạn đúng là cứu tinh

🍓 The more, the merrier!
/ðə mɔː, ðə ˈmɛrɪə!/
Càng đông, càng vui

🍓 Make some noise!
/meɪk sʌm nɔɪz!/
Sôi nổi lên nào!

🍓 Don't get me wrong
/dəʊnt gɛt miː rɒŋ/
Đừng hiểu sai ý tôi

🍓 Anything's fine
/ˈɛnɪθɪŋz faɪn/
Cái gì cũng được

🍓 Always the same
/ˈɔːlweɪz ðə seɪm/
Trước sau như một

🍓 What a jerk!
/wɒt ə ʤɜːk!/
Thật là một kẻ đáng ghét!

🍓 I was just daydreaming
/aɪ wɒz ʤʌst ˈdeɪˌdriːmɪŋ/
Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi

🍓 It's none of your business
/ɪts nʌn ɒv jɔː ˈbɪznɪs/
Không phải là chuyện của bạn

Nguồn: Sưu tầm.

  Thông tin chi tiết
Tên file:
NHỮNG CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH DỐT ĐẾN MẤY CŨNG PHẢI BIẾT
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Anh Văn
Gửi lên:
30/11/2019 02:33
Cập nhật:
30/11/2019 02:33
Người gửi:
leminhduan
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
N/A
Xem:
9
Tải về:
0
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây